Parkreglement

Parkreglement voor het gebied van de villa’s en marina’s van
het vakantiepark Marina Oolderhuuske

Het parkreglement wordt iedere twee jaar in de herfstvergadering
van eigenaren indien nodig besproken, en eventueel bijgesteld
met een meerderheid van stemmen.

Het actuele parkreglement:

Voorwoord

01. Algemeen

02. Gemeenschappelijke gedragslijn

03. Toegang tot het park

04. Parkeren en gebruik van de wegen

05. Het bevaren van kanalen en de toegang tot de haven

06. Waterbescherming

07. De centrale inrichtingen

08. Dieren in het park

09. Geluidsoverschrijding

10. Afval

11. Het verhuren van de villa’s en marina’s

12. Bouwvoorschriften aan villa’s en marina’s

13. Post

14. Winter-, hoogwaterperioden en veerpont

15. In geval van nood

Roermond, 16-02-2021

Voorwoord

Bewoners en bedrijfsvoerenden van het Park Resort Marina Oolderhuuske en hun gasten onderhouden een beleefde en respectvolle manier van omgaan en waarderen demografische, etnische, religieuze, culturele en nationale verscheidenheid. Uit deze overweging worden discriminatie, benadeling, uitsluiting en belediging van individuen niet geduld. In het drielandenpunt van Nederland, Duitsland en België gelegen park is men zich bewust van de Europese gedachte en draagt deze uit. Dit parkreglement omschrijft de omgang van eigenaren met elkaar en regelt de samenwerking met de parkbeheerder (op dit moment Resort Marina Oolderhuuske B.V., in het vervolg RMO genoemd) of degene die in diens rechten treedt.

1. Algemeen

1.1 Het parkreglement is geldig voor het gemeenschappelijke gebied van villa’s en marina’s. Volgens de contractueel vastgelegde erfdienstbaarheden heeft de leiding van RMO ook de verplichting toezicht te houden en is tevens verplicht de naleving van het parkreglement te waarborgen. Daaruit voortvloeiende richtlijnen moeten daarom door alle personen die zich op het park bevinden opgevolgd worden.

1.2 Bestaande wettelijke regelingen, de schriftelijk vastgelegde rechten en plichten van eigenaren en RMO (acte van levering), als mede ligging, grootte en gebruik van de erfdienstbaarheden blijven door dit parkreglement onaangetast.

1.3 De eigenaren van de villa’s en marina’s, hun bezoekers als mede het personeel van RMO richten zich naar dit parkreglement om zo een succesvol samenleven in het park te garanderen. De eigenaren en RMO zijn het eens dat de kosten die door het niet navolgen van de regels zijn ontstaan, bij de veroorzaker in rekening gebracht moeten worden.

1.4 De eigenaren van de villa’s en marina’s als mede RMO zijn het er over eens te willen leven in een park met een hoge belevingsstandaard. Het park en de huizen moeten er verzorgd en verregaand uniform uitzien. Ook gebruik en verhuur moeten aan deze eisen voldoen. De infrastructuur moet technisch en optisch van hoogwaardige kwaliteit zijn. Daardoor wordt de kwaliteit van leven als ook de waarde van het onroerend goed en het park duurzaam vermeerderd. RMO heeft de taak de gezamenlijk afgesproken standaarden te bewaken en te behouden.

1.5 Op dit moment gelden voor de haven de HISWA- en voor de camping de RECRON- voorwaarden.

2. Gemeenschappelijke gedragslijn

2.1 RMO geeft geen sleutels, toebehoren, post en andere zaken af aan derden zonder mondelinge of schriftelijke toestemming van de parkbewoners / eigenaren.

2.2 In de omgeving van de villa’s (B-Rij) bevindt zich een park-inrichting. Deze zijn gebouwd voor rust en ontspanning. Kwaadwillige beschadigingen kunnen bij de veroorzaker in rekening gebracht worden. RMO verplicht zich dit parkje in onberispelijke en veilige staat te houden. Vanaf 22.30 uur dient men ook hier de nachtrust te respecteren.

2.3 De eigenaren hebben de beschikking over een eigen natuurbad (Zuidplas) met zandstrand en ligweide. RMO garandeert dat het natuurbad met het zandstrand en de ligweide steeds op een hoogwaardig niveau gehouden wordt. Tevens treft RMO maatregelen dat het genoemde gebied niet als hondenuitlaatplaats gebruikt wordt. Gasten dienen zich desgevraagd te legitimeren.

2.4 Het ophangen van advertenties, te koop of te huurborden en affiches zijn in het park niet toegestaan. Uitgezonderd zijn maximaal 2 verkoopborden aan het raam met een maximale grootte van DIN-A3. De VEO krijgt van RMO het recht om wetenswaardigheden ten behoeve van de eigenaren in de informatiekast voor de ingang van het zwembad op te hangen.

2.5 Enkele plaatsen op het park worden door camera’s bewaakt. RMO garandeert dat dit duidelijk staat aangegeven, en strikt in het kader van de wettelijke bestemmingen is, om zodoende de privésfeer van de bewoners niet nadelig te beïnvloeden.

2.6 Indien afstand bestuurbare apparaten, zoals drones, gebruikt worden op het terrein, mogen deze de privesfeer van de andere gasten niet verstoren, geen geluidsoverlast veroorzaken en is men gehouden aan de wettelijke regels hieromtrent.

3. Toegang tot het park

3.1 De toegang tot het park wordt gerealiseerd door het openen van de toegangsslagboom door de receptie of door het gebruik van de elektronische kaart (genaamd Sep-Card) of door middel van afstandsbediening. Normaal gesproken zijn de openingstijden van de receptie in het voor- en naseizoen van 9.00 tot 17.00 uur en in het hoogseizoen dagelijks van 9.00 tot 18.00 uur.

3.2 De Sep-Cards worden door de receptie van RMO tegen een waarborgsom van € 50,- per kaart uitgegeven. Niet functionerende Sepcards worden door de receptie weer geactiveerd. uitgezonderd bij misbruik. Bij verlies of beschadiging wordt 50% van de Sepcard borg ingehouden, de oude Sep-Card gedeactiveerd en een nieuwe kaart uitgegeven.
Per villa / marina worden maximaal 4 Sep-cards uitgegeven. Men mag maximaal met 2 auto’s tegelijk op het park aanwezig zijn, mits uw eigen parkeerplaats hiervoor plek bied.

3.3 Bezoekers en werklieden kunnen met de Sep-Card van de te bezoeken eigenaar binnen rijden. Werklieden dienen bovendien vooraf bij de receptie aangemeld te worden. Ze worden ook doorgelaten door de receptie gedurende de openingstijden, wanneer de receptie hiertoe van te voren door de eigenaar verzocht is, of wanneer de bezoeker/werkman een schriftelijke bevestiging van de eigenaar kan tonen. De rust- en verbouwingstijden, zoals aangegeven in punt 12.2, zijn ook door bezoekers en werklieden de respecteren. Indien een werker lawaai veroorzaakt in het vakantieseizoen, kan RMO de toegang tot het park weigeren, of de werkzaamheden laten stilleggen.

3.4 Vakantiegangers kunnen met de Sep-card van de verhurende eigenaar het park oprijden.
Alternatief voor hun is om bij de Receptie tegen betaling van de borg een tijdelijke toegangspas te verkrijgen, mits de receptie autorisatie heeft ontvangen van de betreffende eigenaar en RMO hiervoor toestemming heeft gegeven. Dit is ter beoordeling van RMO.

3.5 Omdat de Sep-Cards overeen komen met de betrokken kavel, gebruikt RMO de elektronische toegangscontrole ook voor veiligheidsdoeleinden, b.v. bij de evacuatie van het park in noodgevallen, zoals bij een hoge waterstand. Daarom mogen de Sep-Cards slechts bij uitzondering aan eigenaren van andere marina’s/villa’s uitgeleend worden, bijvoorbeeld wanneer hun eigen Sep-Card niet functioneert en de receptie op dat ogenblik onbemand is.

3.6 Geven eigenaren hun Sep-Card aan bezoekers of werklieden, of geven ze toestemming aan de receptie hen binnen te laten, dan dragen ze de verantwoordelijkheid ten opzichte van RMO en andere eigenaren, voor de eventueel veroorzaakte schade in het park en voor het zich niet houden aan het parkreglement.

3.7 Het gebruik van één Sep-Card voor de passage van meerdere voertuigen is niet toegestaan. De eigenaar is aansprakelijk ten opzichte van RMO voor door misbruik ontstane schade aan de slagbomen. Ook vrijwaart de eigenaar RMO van aansprakelijkheid wanneer bestuurders die zich door misbruik toegang tot het park verschaft hebben, in geval van een noodzakelijke evacuering, niet of niet op tijd gewaarschuwd worden.

4. Parkeren en gebruik van de wegen

4.1 Na het binnenrijden dienen voertuigen zich via de kortste weg naar de eigen parkeerplaats te begeven ten einde de rust op het park zo min mogelijk te verstoren. Het parkeren op de parkeerplaats van andere eigenaren mag alleen na hun toestemming.

4.2 Voertuigen worden geacht te parkeren op de eigen parkeerplaats van de villa’s en marina’s (behalve de villa’s B1 – B4, die zonder parkeerplaats verkocht worden) tot maximaal twee auto’s per huis voor zo ver de grootte van de parkeerplaats het toelaat. Campers, vrachtwagens, aanhangwagens en trailers dienen aldaar slechts kortdurend te verblijven. Caravans en Campers mogen, niet op de eigen parkeerplaats worden geparkeerd, met tot doel erin te overnachten.

4.3 Parkeren op de wegen en op de groenstroken is niet toegestaan. Alle wegen en toegangswegen van het park dienen steeds vrij te blijven in verband met eventuele nooddiensten. RMO is gerechtigd zo nodig voertuigen weg te slepen.

4.4 Op het gehele terrein van het park geldt een maximumsnelheid van 15km/uur. Voertuigen mogen op het park alleen op de straten en niet op de fiets- of voetgangerspaden gebruikt worden. Deze regel geldt ook voor energetisch aangedreven voertuigen.

4.5 Men dient van de wegen in het park verantwoord en niet onder invloed van alcohol gebruik te maken. Bij beschadiging is de veroorzaker aansprakelijk.

4.6 Voertuigen boven 7.5 ton kunnen de wegen beschadigen. Zware transporten dienen daarom ook altijd in overleg met RMO plaats te vinden.

4.7 Bij twijfel over de wegenverkeerswet op Oolderhuuske, gelden de algemene Nederlandse Verkeersregels. Vastgestelde uitzonderingen daargelaten, zoals b.v. de minimumleeftijd van 14 jaar voor het besturen van een golfkar. Bij energetisch aangedreven voertuigen zoals golfkarren, segways, elektrorollers enz. geldt een kentekenplicht, verzekeringsplicht evenals toereikende verlichting. Bij schending van genoemde verplichtingen, heeft RMO als toezichthouder, het recht het betreffende voertuig voor een bepaalde tijd, bv. totdat aan bovengenoemde verplichtingen is voldaan, te confisqueren. Dit geldt ook bij minachting van de leeftijdsgrens en/of gevaarlijk rijgedrag.

5. Het bevaren van kanalen en de toegang tot de haven

5.1 In de monding van de haven (van buiten komend van af de buitenste ton van de ingang) en in de kanalen gelden bijzondere vaarbeperkingen om schade te voorkomen.

5.2 Golfslag van scheepsmotoren kan aanzienlijke schade aan damwanden, marina’s en andere schepen veroorzaken. Bij het varen met motorboten dient men hiermee rekening te houden. De maximale snelheid van de schepen bedraagt 5 km/h.

5.3 Men dient het lawaai van de bootmotoren zo beperkt mogelijk te houden. Dit geldt ook voor het laten lopen van de motor bij stilliggende boten. Indien de mogelijkheid bestaat om uitlaatgassen onder het wateroppervlak uit te sloten en uitlaatlawaai terug te dringen, dient men hier zoveel mogelijk gebruik van te maken.

5.4 Het rondvaren met boten in de haven en in de kanalen dient zoveel mogelijk vermeden te worden.

5.5 Aan het gebruik van de slipway zijn kosten verbonden voor villa en marina eigenaren.

5.6 Voor de kanalen en openbare wateren geldt de APV van de gemeente Roermond.

6. Waterbescherming

6.1 Het park bevindt zich in een waterbeschermingsgebied. Rijkswaterstaat verbiedt het wassen van voer- en vaartuigen zonder dat daarvoor een waterzuiveringsinstallatie aanwezig is die het water kan verwerken. Zodoende is het wettelijk verboden om vaartuigen, campers, trailers en auto’s bij de villa’s en marina’s te wassen.

6.2 Deze werkzaamheden moeten in de RMO-wasstraat gedurende de normale openingstijden verricht worden. Hier staat ook een hogedrukreiniger (met euromunt-apparaat) ter beschikking.

6.3 In de toekomst zal het in Nederland verplicht worden om een vuilwatertank aan boord van een boot te hebben, wanneer men een of meerdere toiletten aan boord heeft .Het ledigen hiervan kan geschieden in, in de haven aanwezig zijnde fecaliënpomp.

6.4 De kanalen en de meren dienen niet door huisafval, zoals bijvoorbeeld etensresten verontreinigd te worden. Dit geldt ook voor het voederen van waterdieren, zoals bv. eenden.

6.5 Naast het Parkreglement gelden ook de wettelijke regels van Rijkswaterstaat, evenals de APV (Algemene Politie Verordening) van de gemeente Roermond.

7. De centrale inrichtingen

7.1 De eigenaren die over een Sep-Card beschikken hebben toegang tot het zwembad, sauna/stoombad en fitnessruimte tussen 08.00 uur en 21.30 uur. Nadere bijzonderheden zijn te vinden in het zwembad- en saunareglement. Men moet zich houden aan de regels die in de diverse ruimtes opgehangen zijn.

7.2 De gratis toegang tot de centrale inrichtingen is slechts aan de eigenaren van de villa’s en marina’s en hun gasten toegestaan. Allen zíj mogen gebruik maken van de Sep-Card.

7.3 Kinderen onder de 14 jaar is de toegang tot deze ruimten alleen onder begeleiding van een van de ouders of een door hen gemachtigde toegestaan. Omdat de diepte van het zwembad maximaal 1.4 meter bedraagt, is toezicht in het zwembad niet verplicht.

7.4 RMO is niet aansprakelijk voor diefstal/verlies en/of letsel in het zwembad.

7.5 RMO is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies in de centrale ruimtes.

7.6 De aanwijzingen, gegeven door het dienstdoende personeel dienen in principe opgevolgd te worden.

7.7 Het gebruik van de sportvelden (beachvolleybal, voetbal, basketbal) is toegestaan aan ieder die zich rechtmatig op het park bevindt. Om gebruik te maken van de tennisbanen, dient men tegen betaling over uw sep-card te reserveren bij de receptie.

8. Dieren in het park

8.1 Hondenrassen die in Nederland als gevaarlijk worden beschouwd zijn op het park zonder muilkorf niet welkom. (Lijst: hoog risico honden NL)

8.2 Honden dienen in het hele park kort aangelijnd te worden (uitgezonderd op privéterrein). Hondenuitwerpselen dienen door de eigenaar ogenblikkelijk opgeruimd en in de daarvoor bestemde bakken gedeponeerd te worden.

8.3 Huisdieren zijn verboden in de directe omgeving van het eigenarenstrand, de ligweide alsook op alle overige aangegeven plekken. RMO garandeert dat voldoende borden die dit verduidelijken op de daarvoor aangewezen plaatsen geïnstalleerd zijn. Aan deze borden dient men zich te houden.

8.4 De eigenaren van honden, katten en andere huisdieren garanderen dat deze alleen op hun eigen terrein vrij rond zullen lopen. Ook dienen ze erover te waken dat hun dieren niet op andermans grond hun behoefte doen of tegen de hekken, hagen of beplanting urineren.

8.5 Hondenhokken of andere onderkomens, die tot geluids- of stankoverlast leiden, zijn uit den boze. Hondenbezitters dienen afdoende maatregelen te treffen om hinderlijk geblaf te vermijden.

8.6 Er ligt een honden uitlaatplaats, met plekken waar de hond de Maas in kan, voor de eerste parkeerplaats (de bezoekersparkeerplaats). Hier heeft elke eigenaar kosteloos toegang met zijn sepcard, tenzij RMO de toegang schriftelijk heeft geweigerd.

8.7 Indien men ongedierte (bijv. ratten) of dode dieren (bijv. vissen) waarneemt, dient men dit ogenblikkelijk bij de receptie te melden. Het parkpersoneel dient deze direct te verwijderen.

9. Geluidsoverschrijding

9.1 Het veroorzaken van lawaai (bijv. door muziek, tuingereedschap, schepen) mag niet tot overlast bij de parkbewoners en de omgeving leiden om zodoende de recreatiewaarde niet te benadelen.

9.2 Vanaf 22.30 uur tot 09.00 uur geldt nachtrust. Geluid dient gereduceerd te blijven tot de normale geluidssterkte in woonkamers.

9.3 Vuilniswagens, vrachtwagens of andere lawaai veroorzakende voertuigen mogen niet op het park rondrijden voor 09.00uur of na 17.00 uur.

9.4 Grasmaaien niet op zaterdag na 17.00 uur. Dit geldt ook voor de zondag en officiële feestdagen in Limburg en NRW.

9.5 Het gebruik van lawaai veroorzakende apparaten en machines is niet toegestaan in het zomerseizoen (zie 12.2).

10. Afval

10.1 Afval dient gedeponeerd te worden in de containers achter het havengebouw, gesorteerd op glas en restafval. Huisafval dient niet in de afvalbakken op het park gegooid te worden. Puin en grof groenafval mogen niet in de vuilcontainers gestort worden.

10.2 Voor groenafval en grofvuil staan gedurende de maanden april en oktober containers ter beschikking. Indien nodig moet men buiten deze maanden contact opnemen met de vuilnisophaaldienst te Roermond (tel: 0475-331335, maandags tot vrijdags 8.30 -16.30 uur). De technische dienst van RMO staat u terzijde met vragen over het opruimen van vuilafval.

10.3 Afval in de open lucht trekt ratten, meeuwen, kraaien, eenden, katten en ander ongedierte aan. Afval mag niet bij de huisjes neergezet worden. RMO is gerechtigd om na waarschuwing dit afval op kosten van de eigenaar te laten verwijderen. Indien afval verzameld wordt op het terras of ’t balkon, dan dienen hiervoor geschikte vuilnisbakken gebruikt te worden.

11. Het verhuren van de villa’s en marina’s

11.1 Aangezien Marina Oolderhuuske een vakantiepark is dient het verhuren van de villa’s en marina’s in principe voor recreatiedoeleinden met een maximale bezetting van zes personen per huis. Het verhuren van de villa’s en marina’s aan bedrijven die daar tijdelijke arbeidskrachten in huisvesten, is niet overeenkomstig de doelstellingen van het park en is daarom niet toegestaan. (zie: gerechtsoordeel Raad van State, nr:200706652/1 van 05-03- 2008.)

11.2 Bezoekers dienen zich bij de receptie aan te melden. Zij worden op het park als volwaardige medebewoners behandeld.

11.3 Verhurende Eigenaren en RMO als bemiddelaar van huurovereenkomsten zijn er verantwoordelijk voor dat hun huurders zich aan het parkreglement houden. Ook zijn zij aansprakelijk voor de schade die door hun bezoekers aan het park aangebracht wordt. Verhuur via RMO vergemakkelijkt een evt. interveniëren bij problemen. De beschermde naam en het logo van “Resort Marina Oolderhuuske” mag alleen met toestemming van RMO gebruikt worden. Bij misbruik van de beschermde merknaam kan RMO, na een herhaalde herinnering, met een termijn van 3 werkdagen een boete verlangen.

11.4 RMO heeft de taak om bij het niet nakomen van het parkreglement, onaangepast gedrag en tekortschietende hygiëne, in te grijpen.

11.5 Alle verdere regelingen tot het thema verhuur legt een gekozen comité van bemiddelaars van RMO en verhuurders vast.

12. Bouwvoorschriften aan villa’s en marina’s

12.1 Aan- en verbouwingen vereisen naar gelang grootte en omvang van de bouwactiviteiten een bouwvergunning, uitgegeven door de gemeente Roermond en Rijkswaterstaat. Verder gelden tevens de regels uit dit parkreglement.

12.2 Verbouwingen aan villa’s en marina’s behoren, indien mogelijk, in het tijdsbestek tussen 1 oktober en 31 maart, van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur uitgevoerd te worden. Op zaterdagen en zondagen, evenals op alle Limburgse en NRW feestdagen mogen geen werkzaamheden worden verricht die geluids- of stofoverlast veroorzaken. Machines ten behoeve van de bestrating die veel lawaai veroorzaken, en trilplaten die dienen om parkeerplaatsen en terrassen te egaliseren mogen niet in de periode van mei tot en met september gebruikt te worden. Deze regels dienen doorgegeven te worden aan de aannemer die de opdracht heeft aangenomen.

12.3 Bouwactiviteiten en andere werkzaamheden mogen het oppervlaktewater niet vervuilen. Wanneer per ongeluk het oppervlaktewater vervuild wordt, moet contact opgenomen worden met RMO en Rijkswaterstaat (vuilwaterwacht bij de sluis).

12.4 De marina’s mogen qua dakopbouw, kleur en maat niet gewijzigd worden. Aan de zijde van het kanaal moet de balkonconstructie uniform blijven en mag niet dicht gebouwd worden.
Het is toegestaan een steiger aan het tuinperceel te bouwen, mits de erfgrens hierbij in acht wordt gehouden. De maximale diepte mag de diepte van diepte van het balkon van de marina niet overschrijden.
Zonnepanelen zijn niet meer toegestaan, daar deze de uniforme uitstraling van het park schaden.
Tussen de marina’s kan men gezamenlijk met de buren een steiger bouwen. RMO adviseert beide partijen dit schriftelijk vast te leggen.
Aan de tuinzijde bevindt zich een venster dat mag worden vervangen door een deur mits deze een soortgelijke vorm heeft.

12.5 Tuinhuisjes op het grondgebied van de marina’s dienen zodanig geconstrueerd te worden dat ze verplaatsbaar of demontabel zijn. Bij de villa’s dienen ze op één lijn met die van de andere villa’s te liggen. De maximale grootte van 3x3x2,4 meter (lengte- breedte- hoogte) dient niet overschreden te worden.

12.6 Tuinhekken mogen maximaal een hoogte van 1.20 meter hebben en moeten uniform in blauw geschilderd worden. In principe moet er met de buren over de hekken en hagen overeenstemming zijn.

12.7 Qua kleur moet het park zo veel mogelijk uniform zijn. De standaardkleuren zijn: wit (RAL 9010) en donkerblauw (RAL 5011), De balkonrelingen van de marina’s en de villa’s vormen al vanaf het begin een uitzondering hierop met een lichtblauwe kleur (RAL 5005). De muren van de huisjes moeten wit blijven. (Vanaf 2012 is de kleur RAL 7016 toegestaan voor hekwerk, balkonreling en louvre’s)

12.8 Het park met de daarop liggende tuinen moeten er verzorgd uitzien. De gevels van de villa’s en marina’s moeten regelmatig worden schoongemaakt en in een verzorgde toestand zijn. Verwaarloosde tuinen, die het genot van de naastgelegen tuin en toegangswegen schaden, worden na twee vruchteloze, schriftelijke aanmaningen, door RMO op kosten van de eigenaar opgeknapt. Hiervoor heeft RMO twee bezwaarschriften nodig van buren en/of omwonende eigenaren.

12.9 De collectieve groenvoorzieningen, evenals het talud (individueel) bij de villa’s, worden door RMO verzorgd. De kosten hiervoor worden verdeeld onder de bewoners. Daarbij hoort ook het snoeien van bomen op privé-terreinen van de A-villa’s. De zorg voor de privé-tuinen en privé-inritten kunnen worden uitbesteed bij RMO. Dit geldt ook voor het snoeien van de bomen op het terrein van de marina’s.

12.10 Gepubliceerde plannen en werkzaamheden van RMO aan de inrichting, het uiterlijk en de uitrusting van het park mogen niet belemmerd worden.

12.11 Alle gerealiseerde bouwmaatregelen die vóór 01-01-2016 zijn afgesloten blijven van de regels uit dit reglement onaangetast. Onderhoud en reparaties zijn toegestaan, vernieuwingen moeten echter aan de geldende parkregels voldoen.

13. Post

13.1 Post kan gedurende werktijd bij de receptie afgehaald worden. Er wordt geen bericht aan de ontvanger af gegeven. Brieven en pakjes worden d oor RMO alleen aangenomen wanneer geen ontvangstbewijs verlangd wordt. Zendingen worden maximaal 10 dagen bewaard.

13.2 De verzender van post moet erop gewezen worden dat de naam van de ontvanger en het nummer van de villa of marina duidelijk in de adresgegevens staat.

13.3 RMO is niet verantwoordelijk voor post die verloren is gegaan.

13.4 Poststukken van parkbewoners die groter zijn dan 50x50x50 kunnen alleen dan aangenomen worden indien de receptie hierover is geïnformeerd en indien het pakket binnen 1 dag afgehaald wordt.

13.5 Zendingen waarvoor betaald dient te worden, worden door RMO geweigerd.

13.6 RMO weigert post aan te nemen wanneer de eigenaar betalingsachterstand heeft.

14. Winter-, hoogwaterperioden en veerpont

14.1 Gedurende de winterperiode is de parkbeheerder verplicht alle straten en wegen in het park voor zover die tot de erfdienstbaarheden behoren, ten alle tijden sneeuw en ijsvrij te houden.

14.2 Gedurende de winterperiode moeten alle bewegende goederen uit de tuinen van de marina’s gehaald worden. Afhankelijk van de positie, de hoogte en lengte van de hekken kan Rijkswaterstaat eisen enkele of alle hekken in de winter te verwijderen.

14.3 Wanneer de toegang tot het park, bijvoorbeeld door overstroming, gevaar loopt moet RMO onmiddellijk de mensen die zich op het park bevinden informeren en voor hun voertuigen een veilige parkeerplaats aanwijzen. De directie en het personeel van RMO moeten de naleving van de benodigde gedragsregels evenals het doorvoeren van de benodigde maatregelen bewaken.

14.4 Bij hoogwater stelt RMO, zo lang als het veilig is een veer te laten varen, het veer ”Biej OOL euver” tegen betaling ter beschikking. De voor het veer geldende regels moeten daarbij nageleefd worden. Normaler wijze legt het veer aan bij Hatenboer daar waar ook de parkeerplaatsen zijn. De vaartijden worden op een bord aangegeven.

14.5 Wanneer bij overstromingen de veiligheid van het park niet meer te garanderen is, kan RMO bevelen het park te verlaten.

14.6 Na een hoogwaterperiode is RMO verplicht zo snel mogelijk het achtergebleven vuil te verwijderen. De verwijdering van het vuil in de tuinen en inritten van de marina’s is de verantwoordelijkheid van de betrokken eigenaren. Daarbij moeten de wettelijke bepalingen in acht genomen worden aangaande het verwijderen van vuil na overstromingen.

15. In geval van nood

15.1 Iedere bewoner en gebruiker van het park is onderworpen aan de Nederlandse wetgeving. Dit geldt in het bijzonder voor de aansprakelijkheid voor schade aan eigendom van een ander.

15.2 RMO is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade of diefstal van eigendom van bewoners van villa’s en marina’s, hun gasten en bezoekers.

15.3 RMO is niet verantwoordelijk voor schade aan villa’s, marina’s en erfdienstbaarheden, als gevolg van weersomstandigheden en rampen, zolang zij de verplichtingen ten aanzien van onderhoud en bescherming van de infrastructuur van het park verantwoord nagekomen is.

15.4 Hulp van een arts kan via de receptie (0475-588 686) ingeroepen worden. Indien de receptie gesloten is, kan iedereen gebruik maken van het spoednummer van RMO (06-23713993).

15.5 In geval van nood kan de ambulance, de brandweer of politie met (0)112 bereikt worden. Als adres moet u Oolderhuuske 1, te Roermond opgeven, gevolgd door het nummer van de villa of marina.

15.6 Bij ongebruikelijke gebeurtenissen, overlast of het waarnemen van criminele activiteiten moet u direct de leiding van het park (0475-588 686) of de nachtwacht (06-23713993) informeren.

Parkreglement voor het gebied van de villa’s en marina’s van
het vakantiepark Marina Oolderhuuske

Het parkreglement wordt iedere twee jaar in de herfstvergadering
van eigenaren indien nodig besproken, en eventueel bijgesteld
met een meerderheid van stemmen.

Het actuele parkreglement:

Voorwoord

Bewoners en bedrijfsvoerenden van het Park Resort Marina Oolderhuuske en hun gasten onderhouden een beleefde en respectvolle manier van omgaan en waarderen demografische, etnische, religieuze, culturele en nationale verscheidenheid. Uit deze overweging worden discriminatie, benadeling, uitsluiting en belediging van individuen niet geduld. In het drielandenpunt van Nederland, Duitsland en België gelegen park is men zich bewust van de Europese gedachte en draagt deze uit. Dit parkreglement omschrijft de omgang van eigenaren met elkaar en regelt de samenwerking met de parkbeheerder (op dit moment Resort Marina Oolderhuuske B.V., in het vervolg RMO genoemd) of degene die in diens rechten treedt.

1. Algemeen

1.1 Het parkreglement is geldig voor het gemeenschappelijke gebied van villa’s en marina’s. Volgens de contractueel vastgelegde erfdienstbaarheden heeft de leiding van RMO ook de verplichting toezicht te houden en is tevens verplicht de naleving van het parkreglement te waarborgen. Daaruit voortvloeiende richtlijnen moeten daarom door alle personen die zich op het park bevinden opgevolgd worden.

1.2 Bestaande wettelijke regelingen, de schriftelijk vastgelegde rechten en plichten van eigenaren en RMO (acte van levering), als mede ligging, grootte en gebruik van de erfdienstbaarheden blijven door dit parkreglement onaangetast.

1.3 De eigenaren van de villa’s en marina’s, hun bezoekers als mede het personeel van RMO richten zich naar dit parkreglement om zo een succesvol samenleven in het park te garanderen. De eigenaren en RMO zijn het eens dat de kosten die door het niet navolgen van de regels zijn ontstaan, bij de veroorzaker in rekening gebracht moeten worden.

1.4 De eigenaren van de villa’s en marina’s als mede RMO zijn het er over eens te willen leven in een park met een hoge belevingsstandaard. Het park en de huizen moeten er verzorgd en verregaand uniform uitzien. Ook gebruik en verhuur moeten aan deze eisen voldoen. De infrastructuur moet technisch en optisch van hoogwaardige kwaliteit zijn. Daardoor wordt de kwaliteit van leven als ook de waarde van het onroerend goed en het park duurzaam vermeerderd. RMO heeft de taak de gezamenlijk afgesproken standaarden te bewaken en te behouden.

1.5 Op dit moment gelden voor de haven de HISWA- en voor de camping de RECRON- voorwaarden.

2. Gemeenschappelijke gedragslijn

2.1 RMO geeft geen sleutels, toebehoren, post en andere zaken af aan derden zonder mondelinge of schriftelijke toestemming van de parkbewoners / eigenaren.

2.2 In de omgeving van de villa’s (B-Rij) bevindt zich een park-inrichting. Deze zijn gebouwd voor rust en ontspanning. Kwaadwillige beschadigingen kunnen bij de veroorzaker in rekening gebracht worden. RMO verplicht zich dit parkje in onberispelijke en veilige staat te houden. Vanaf 22.30 uur dient men ook hier de nachtrust te respecteren.

2.3 De eigenaren hebben de beschikking over een eigen natuurbad (Zuidplas) met zandstrand en ligweide. RMO garandeert dat het natuurbad met het zandstrand en de ligweide steeds op een hoogwaardig niveau gehouden wordt. Tevens treft RMO maatregelen dat het genoemde gebied niet als hondenuitlaatplaats gebruikt wordt. Gasten dienen zich desgevraagd te legitimeren.

2.4 Het ophangen van advertenties, te koop of te huurborden en affiches zijn in het park niet toegestaan. Uitgezonderd zijn maximaal 2 verkoopborden aan het raam met een maximale grootte van DIN-A3. De VEO krijgt van RMO het recht om wetenswaardigheden ten behoeve van de eigenaren in de informatiekast voor de ingang van het zwembad op te hangen.

2.5 Enkele plaatsen op het park worden door camera’s bewaakt. RMO garandeert dat dit duidelijk staat aangegeven, en strikt in het kader van de wettelijke bestemmingen is, om zodoende de privésfeer van de bewoners niet nadelig te beïnvloeden.

2.6 Indien afstand bestuurbare apparaten, zoals drones, gebruikt worden op het terrein, mogen deze de privesfeer van de andere gasten niet verstoren, geen geluidsoverlast veroorzaken en is men gehouden aan de wettelijke regels hieromtrent.

3. Toegang tot het park

3.1 De toegang tot het park wordt gerealiseerd door het openen van de toegangsslagboom door de receptie of door het gebruik van de elektronische kaart (genaamd Sep-Card) of door middel van afstandsbediening. Normaal gesproken zijn de openingstijden van de receptie in het voor- en naseizoen van 9.00 tot 17.00 uur en in het hoogseizoen dagelijks van 9.00 tot 18.00 uur.

3.2 De Sep-Cards worden door de receptie van RMO tegen een waarborgsom van € 50,- per kaart uitgegeven. Niet functionerende Sepcards worden door de receptie weer geactiveerd. uitgezonderd bij misbruik. Bij verlies of beschadiging wordt 50% van de Sepcard borg ingehouden, de oude Sep-Card gedeactiveerd en een nieuwe kaart uitgegeven.
Per villa / marina worden maximaal 4 Sep-cards uitgegeven. Men mag maximaal met 2 auto’s tegelijk op het park aanwezig zijn, mits uw eigen parkeerplaats hiervoor plek bied.

3.3 Bezoekers en werklieden kunnen met de Sep-Card van de te bezoeken eigenaar binnen rijden. Werklieden dienen bovendien vooraf bij de receptie aangemeld te worden. Ze worden ook doorgelaten door de receptie gedurende de openingstijden, wanneer de receptie hiertoe van te voren door de eigenaar verzocht is, of wanneer de bezoeker/werkman een schriftelijke bevestiging van de eigenaar kan tonen. De rust- en verbouwingstijden, zoals aangegeven in punt 12.2, zijn ook door bezoekers en werklieden de respecteren. Indien een werker lawaai veroorzaakt in het vakantieseizoen, kan RMO de toegang tot het park weigeren, of de werkzaamheden laten stilleggen.

3.4 Vakantiegangers kunnen met de Sep-card van de verhurende eigenaar het park oprijden.
Alternatief voor hun is om bij de Receptie tegen betaling van de borg een tijdelijke toegangspas te verkrijgen, mits de receptie autorisatie heeft ontvangen van de betreffende eigenaar en RMO hiervoor toestemming heeft gegeven. Dit is ter beoordeling van RMO.

3.5 Omdat de Sep-Cards overeen komen met de betrokken kavel, gebruikt RMO de elektronische toegangscontrole ook voor veiligheidsdoeleinden, b.v. bij de evacuatie van het park in noodgevallen, zoals bij een hoge waterstand. Daarom mogen de Sep-Cards slechts bij uitzondering aan eigenaren van andere marina’s/villa’s uitgeleend worden, bijvoorbeeld wanneer hun eigen Sep-Card niet functioneert en de receptie op dat ogenblik onbemand is.

3.6 Geven eigenaren hun Sep-Card aan bezoekers of werklieden, of geven ze toestemming aan de receptie hen binnen te laten, dan dragen ze de verantwoordelijkheid ten opzichte van RMO en andere eigenaren, voor de eventueel veroorzaakte schade in het park en voor het zich niet houden aan het parkreglement.

3.7 Het gebruik van één Sep-Card voor de passage van meerdere voertuigen is niet toegestaan. De eigenaar is aansprakelijk ten opzichte van RMO voor door misbruik ontstane schade aan de slagbomen. Ook vrijwaart de eigenaar RMO van aansprakelijkheid wanneer bestuurders die zich door misbruik toegang tot het park verschaft hebben, in geval van een noodzakelijke evacuering, niet of niet op tijd gewaarschuwd worden.

4. Parkeren en gebruik van de wegen

4.1 Na het binnenrijden dienen voertuigen zich via de kortste weg naar de eigen parkeerplaats te begeven ten einde de rust op het park zo min mogelijk te verstoren. Het parkeren op de parkeerplaats van andere eigenaren mag alleen na hun toestemming.

4.2 Voertuigen worden geacht te parkeren op de eigen parkeerplaats van de villa’s en marina’s (behalve de villa’s B1 – B4, die zonder parkeerplaats verkocht worden) tot maximaal twee auto’s per huis voor zo ver de grootte van de parkeerplaats het toelaat. Campers, vrachtwagens, aanhangwagens en trailers dienen aldaar slechts kortdurend te verblijven. Caravans en Campers mogen, niet op de eigen parkeerplaats worden geparkeerd, met tot doel erin te overnachten.

4.3 Parkeren op de wegen en op de groenstroken is niet toegestaan. Alle wegen en toegangswegen van het park dienen steeds vrij te blijven in verband met eventuele nooddiensten. RMO is gerechtigd zo nodig voertuigen weg te slepen.

4.4 Op het gehele terrein van het park geldt een maximumsnelheid van 15km/uur. Voertuigen mogen op het park alleen op de straten en niet op de fiets- of voetgangerspaden gebruikt worden. Deze regel geldt ook voor energetisch aangedreven voertuigen.

4.5 Men dient van de wegen in het park verantwoord en niet onder invloed van alcohol gebruik te maken. Bij beschadiging is de veroorzaker aansprakelijk.

4.6 Voertuigen boven 7.5 ton kunnen de wegen beschadigen. Zware transporten dienen daarom ook altijd in overleg met RMO plaats te vinden.

4.7 Bij twijfel over de wegenverkeerswet op Oolderhuuske, gelden de algemene Nederlandse Verkeersregels. Vastgestelde uitzonderingen daargelaten, zoals b.v. de minimumleeftijd van 14 jaar voor het besturen van een golfkar. Bij energetisch aangedreven voertuigen zoals golfkarren, segways, elektrorollers enz. geldt een kentekenplicht, verzekeringsplicht evenals toereikende verlichting. Bij schending van genoemde verplichtingen, heeft RMO als toezichthouder, het recht het betreffende voertuig voor een bepaalde tijd, bv. totdat aan bovengenoemde verplichtingen is voldaan, te confisqueren. Dit geldt ook bij minachting van de leeftijdsgrens en/of gevaarlijk rijgedrag.

5. Het bevaren van kanalen en de toegang tot de haven

5.1 In de monding van de haven (van buiten komend van af de buitenste ton van de ingang) en in de kanalen gelden bijzondere vaarbeperkingen om schade te voorkomen.

5.2 Golfslag van scheepsmotoren kan aanzienlijke schade aan damwanden, marina’s en andere schepen veroorzaken. Bij het varen met motorboten dient men hiermee rekening te houden. De maximale snelheid van de schepen bedraagt 5 km/h.

5.3 Men dient het lawaai van de bootmotoren zo beperkt mogelijk te houden. Dit geldt ook voor het laten lopen van de motor bij stilliggende boten. Indien de mogelijkheid bestaat om uitlaatgassen onder het wateroppervlak uit te sloten en uitlaatlawaai terug te dringen, dient men hier zoveel mogelijk gebruik van te maken.

5.4 Het rondvaren met boten in de haven en in de kanalen dient zoveel mogelijk vermeden te worden.

5.5 Aan het gebruik van de slipway zijn kosten verbonden voor villa en marina eigenaren.

5.6 Voor de kanalen en openbare wateren geldt de APV van de gemeente Roermond.

6. Waterbescherming

6.1 Het park bevindt zich in een waterbeschermingsgebied. Rijkswaterstaat verbiedt het wassen van voer- en vaartuigen zonder dat daarvoor een waterzuiveringsinstallatie aanwezig is die het water kan verwerken. Zodoende is het wettelijk verboden om vaartuigen, campers, trailers en auto’s bij de villa’s en marina’s te wassen.

6.2 Deze werkzaamheden moeten in de RMO-wasstraat gedurende de normale openingstijden verricht worden. Hier staat ook een hogedrukreiniger (met euromunt-apparaat) ter beschikking.

6.3 In de toekomst zal het in Nederland verplicht worden om een vuilwatertank aan boord van een boot te hebben, wanneer men een of meerdere toiletten aan boord heeft .Het ledigen hiervan kan geschieden in, in de haven aanwezig zijnde fecaliënpomp.

6.4 De kanalen en de meren dienen niet door huisafval, zoals bijvoorbeeld etensresten verontreinigd te worden. Dit geldt ook voor het voederen van waterdieren, zoals bv. eenden.

6.5 Naast het Parkreglement gelden ook de wettelijke regels van Rijkswaterstaat, evenals de APV (Algemene Politie Verordening) van de gemeente Roermond.

7. De centrale inrichtingen

7.1 De eigenaren die over een Sep-Card beschikken hebben toegang tot het zwembad, sauna/stoombad en fitnessruimte tussen 08.00 uur en 21.30 uur. Nadere bijzonderheden zijn te vinden in het zwembad- en saunareglement. Men moet zich houden aan de regels die in de diverse ruimtes opgehangen zijn.

7.2 De gratis toegang tot de centrale inrichtingen is slechts aan de eigenaren van de villa’s en marina’s en hun gasten toegestaan. Allen zíj mogen gebruik maken van de Sep-Card.

7.3 Kinderen onder de 14 jaar is de toegang tot deze ruimten alleen onder begeleiding van een van de ouders of een door hen gemachtigde toegestaan. Omdat de diepte van het zwembad maximaal 1.4 meter bedraagt, is toezicht in het zwembad niet verplicht.

7.4 RMO is niet aansprakelijk voor diefstal/verlies en/of letsel in het zwembad.

7.5 RMO is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies in de centrale ruimtes.

7.6 De aanwijzingen, gegeven door het dienstdoende personeel dienen in principe opgevolgd te worden.

7.7 Het gebruik van de sportvelden (beachvolleybal, voetbal, basketbal) is toegestaan aan ieder die zich rechtmatig op het park bevindt. Om gebruik te maken van de tennisbanen, dient men tegen betaling over uw sep-card te reserveren bij de receptie.

8. Dieren in het park

8.1 Hondenrassen die in Nederland als gevaarlijk worden beschouwd zijn op het park zonder muilkorf niet welkom. (Lijst: hoog risico honden NL)

8.2 Honden dienen in het hele park kort aangelijnd te worden (uitgezonderd op privéterrein). Hondenuitwerpselen dienen door de eigenaar ogenblikkelijk opgeruimd en in de daarvoor bestemde bakken gedeponeerd te worden.

8.3 Huisdieren zijn verboden in de directe omgeving van het eigenarenstrand, de ligweide alsook op alle overige aangegeven plekken. RMO garandeert dat voldoende borden die dit verduidelijken op de daarvoor aangewezen plaatsen geïnstalleerd zijn. Aan deze borden dient men zich te houden.

8.4 De eigenaren van honden, katten en andere huisdieren garanderen dat deze alleen op hun eigen terrein vrij rond zullen lopen. Ook dienen ze erover te waken dat hun dieren niet op andermans grond hun behoefte doen of tegen de hekken, hagen of beplanting urineren.

8.5 Hondenhokken of andere onderkomens, die tot geluids- of stankoverlast leiden, zijn uit den boze. Hondenbezitters dienen afdoende maatregelen te treffen om hinderlijk geblaf te vermijden.

8.6 Er ligt een honden uitlaatplaats, met plekken waar de hond de Maas in kan, voor de eerste parkeerplaats (de bezoekersparkeerplaats). Hier heeft elke eigenaar kosteloos toegang met zijn sepcard, tenzij RMO de toegang schriftelijk heeft geweigerd.

8.7 Indien men ongedierte (bijv. ratten) of dode dieren (bijv. vissen) waarneemt, dient men dit ogenblikkelijk bij de receptie te melden. Het parkpersoneel dient deze direct te verwijderen.

9. Geluidsoverschrijding

9.1 Het veroorzaken van lawaai (bijv. door muziek, tuingereedschap, schepen) mag niet tot overlast bij de parkbewoners en de omgeving leiden om zodoende de recreatiewaarde niet te benadelen.

9.2 Vanaf 22.30 uur tot 09.00 uur geldt nachtrust. Geluid dient gereduceerd te blijven tot de normale geluidssterkte in woonkamers.

9.3 Vuilniswagens, vrachtwagens of andere lawaai veroorzakende voertuigen mogen niet op het park rondrijden voor 09.00uur of na 17.00 uur.

9.4 Grasmaaien niet op zaterdag na 17.00 uur. Dit geldt ook voor de zondag en officiële feestdagen in Limburg en NRW.

9.5 Het gebruik van lawaai veroorzakende apparaten en machines is niet toegestaan in het zomerseizoen (zie 12.2).

10. Afval

10.1 Afval dient gedeponeerd te worden in de containers achter het havengebouw, gesorteerd op glas en restafval. Huisafval dient niet in de afvalbakken op het park gegooid te worden. Puin en grof groenafval mogen niet in de vuilcontainers gestort worden.

10.2 Voor groenafval en grofvuil staan gedurende de maanden april en oktober containers ter beschikking. Indien nodig moet men buiten deze maanden contact opnemen met de vuilnisophaaldienst te Roermond (tel: 0475-331335, maandags tot vrijdags 8.30 -16.30 uur). De technische dienst van RMO staat u terzijde met vragen over het opruimen van vuilafval.

10.3 Afval in de open lucht trekt ratten, meeuwen, kraaien, eenden, katten en ander ongedierte aan. Afval mag niet bij de huisjes neergezet worden. RMO is gerechtigd om na waarschuwing dit afval op kosten van de eigenaar te laten verwijderen. Indien afval verzameld wordt op het terras of ’t balkon, dan dienen hiervoor geschikte vuilnisbakken gebruikt te worden.

11. Het verhuren van de villa’s en marina’s

11.1 Aangezien Marina Oolderhuuske een vakantiepark is dient het verhuren van de villa’s en marina’s in principe voor recreatiedoeleinden met een maximale bezetting van zes personen per huis. Het verhuren van de villa’s en marina’s aan bedrijven die daar tijdelijke arbeidskrachten in huisvesten, is niet overeenkomstig de doelstellingen van het park en is daarom niet toegestaan. (zie: gerechtsoordeel Raad van State, nr:200706652/1 van 05-03- 2008.)

11.2 Bezoekers dienen zich bij de receptie aan te melden. Zij worden op het park als volwaardige medebewoners behandeld.

11.3 Verhurende Eigenaren en RMO als bemiddelaar van huurovereenkomsten zijn er verantwoordelijk voor dat hun huurders zich aan het parkreglement houden. Ook zijn zij aansprakelijk voor de schade die door hun bezoekers aan het park aangebracht wordt. Verhuur via RMO vergemakkelijkt een evt. interveniëren bij problemen. De beschermde naam en het logo van “Resort Marina Oolderhuuske” mag alleen met toestemming van RMO gebruikt worden. Bij misbruik van de beschermde merknaam kan RMO, na een herhaalde herinnering, met een termijn van 3 werkdagen een boete verlangen.

11.4 RMO heeft de taak om bij het niet nakomen van het parkreglement, onaangepast gedrag en tekortschietende hygiëne, in te grijpen.

11.5 Alle verdere regelingen tot het thema verhuur legt een gekozen comité van bemiddelaars van RMO en verhuurders vast.

12. Bouwvoorschriften aan villa’s en marina’s

12.1 Aan- en verbouwingen vereisen naar gelang grootte en omvang van de bouwactiviteiten een bouwvergunning, uitgegeven door de gemeente Roermond en Rijkswaterstaat. Verder gelden tevens de regels uit dit parkreglement.

12.2 Verbouwingen aan villa’s en marina’s behoren, indien mogelijk, in het tijdsbestek tussen 1 oktober en 31 maart, van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur uitgevoerd te worden. Op zaterdagen en zondagen, evenals op alle Limburgse en NRW feestdagen mogen geen werkzaamheden worden verricht die geluids- of stofoverlast veroorzaken. Machines ten behoeve van de bestrating die veel lawaai veroorzaken, en trilplaten die dienen om parkeerplaatsen en terrassen te egaliseren mogen niet in de periode van mei tot en met september gebruikt te worden. Deze regels dienen doorgegeven te worden aan de aannemer die de opdracht heeft aangenomen.

12.3 Bouwactiviteiten en andere werkzaamheden mogen het oppervlaktewater niet vervuilen. Wanneer per ongeluk het oppervlaktewater vervuild wordt, moet contact opgenomen worden met RMO en Rijkswaterstaat (vuilwaterwacht bij de sluis).

12.4 De marina’s mogen qua dakopbouw, kleur en maat niet gewijzigd worden. Aan de zijde van het kanaal moet de balkonconstructie uniform blijven en mag niet dicht gebouwd worden.
Het is toegestaan een steiger aan het tuinperceel te bouwen, mits de erfgrens hierbij in acht wordt gehouden. De maximale diepte mag de diepte van diepte van het balkon van de marina niet overschrijden.
Zonnepanelen zijn niet meer toegestaan, daar deze de uniforme uitstraling van het park schaden.
Tussen de marina’s kan men gezamenlijk met de buren een steiger bouwen. RMO adviseert beide partijen dit schriftelijk vast te leggen.
Aan de tuinzijde bevindt zich een venster dat mag worden vervangen door een deur mits deze een soortgelijke vorm heeft.

12.5 Tuinhuisjes op het grondgebied van de marina’s dienen zodanig geconstrueerd te worden dat ze verplaatsbaar of demontabel zijn. Bij de villa’s dienen ze op één lijn met die van de andere villa’s te liggen. De maximale grootte van 3x3x2,4 meter (lengte- breedte- hoogte) dient niet overschreden te worden.

12.6 Tuinhekken mogen maximaal een hoogte van 1.20 meter hebben en moeten uniform in blauw geschilderd worden. In principe moet er met de buren over de hekken en hagen overeenstemming zijn.

12.7 Qua kleur moet het park zo veel mogelijk uniform zijn. De standaardkleuren zijn: wit (RAL 9010) en donkerblauw (RAL 5011), De balkonrelingen van de marina’s en de villa’s vormen al vanaf het begin een uitzondering hierop met een lichtblauwe kleur (RAL 5005). De muren van de huisjes moeten wit blijven. (Vanaf 2012 is de kleur RAL 7016 toegestaan voor hekwerk, balkonreling en louvre’s)

12.8 Het park met de daarop liggende tuinen moeten er verzorgd uitzien. De gevels van de villa’s en marina’s moeten regelmatig worden schoongemaakt en in een verzorgde toestand zijn. Verwaarloosde tuinen, die het genot van de naastgelegen tuin en toegangswegen schaden, worden na twee vruchteloze, schriftelijke aanmaningen, door RMO op kosten van de eigenaar opgeknapt. Hiervoor heeft RMO twee bezwaarschriften nodig van buren en/of omwonende eigenaren.

12.9 De collectieve groenvoorzieningen, evenals het talud (individueel) bij de villa’s, worden door RMO verzorgd. De kosten hiervoor worden verdeeld onder de bewoners. Daarbij hoort ook het snoeien van bomen op privé-terreinen van de A-villa’s. De zorg voor de privé-tuinen en privé-inritten kunnen worden uitbesteed bij RMO. Dit geldt ook voor het snoeien van de bomen op het terrein van de marina’s.

12.10 Gepubliceerde plannen en werkzaamheden van RMO aan de inrichting, het uiterlijk en de uitrusting van het park mogen niet belemmerd worden.

12.11 Alle gerealiseerde bouwmaatregelen die vóór 01-01-2016 zijn afgesloten blijven van de regels uit dit reglement onaangetast. Onderhoud en reparaties zijn toegestaan, vernieuwingen moeten echter aan de geldende parkregels voldoen.

13. Post

13.1 Post kan gedurende werktijd bij de receptie afgehaald worden. Er wordt geen bericht aan de ontvanger af gegeven. Brieven en pakjes worden d oor RMO alleen aangenomen wanneer geen ontvangstbewijs verlangd wordt. Zendingen worden maximaal 10 dagen bewaard.

13.2 De verzender van post moet erop gewezen worden dat de naam van de ontvanger en het nummer van de villa of marina duidelijk in de adresgegevens staat.

13.3 RMO is niet verantwoordelijk voor post die verloren is gegaan.

13.4 Poststukken van parkbewoners die groter zijn dan 50x50x50 kunnen alleen dan aangenomen worden indien de receptie hierover is geïnformeerd en indien het pakket binnen 1 dag afgehaald wordt.

13.5 Zendingen waarvoor betaald dient te worden, worden door RMO geweigerd.

13.6 RMO weigert post aan te nemen wanneer de eigenaar betalingsachterstand heeft.

14. Winter-, hoogwaterperioden en veerpont

14.1 Gedurende de winterperiode is de parkbeheerder verplicht alle straten en wegen in het park voor zover die tot de erfdienstbaarheden behoren, ten alle tijden sneeuw en ijsvrij te houden.

14.2 Gedurende de winterperiode moeten alle bewegende goederen uit de tuinen van de marina’s gehaald worden. Afhankelijk van de positie, de hoogte en lengte van de hekken kan Rijkswaterstaat eisen enkele of alle hekken in de winter te verwijderen.

14.3 Wanneer de toegang tot het park, bijvoorbeeld door overstroming, gevaar loopt moet RMO onmiddellijk de mensen die zich op het park bevinden informeren en voor hun voertuigen een veilige parkeerplaats aanwijzen. De directie en het personeel van RMO moeten de naleving van de benodigde gedragsregels evenals het doorvoeren van de benodigde maatregelen bewaken.

14.4 Bij hoogwater stelt RMO, zo lang als het veilig is een veer te laten varen, het veer ”Biej OOL euver” tegen betaling ter beschikking. De voor het veer geldende regels moeten daarbij nageleefd worden. Normaler wijze legt het veer aan bij Hatenboer daar waar ook de parkeerplaatsen zijn. De vaartijden worden op een bord aangegeven.

14.5 Wanneer bij overstromingen de veiligheid van het park niet meer te garanderen is, kan RMO bevelen het park te verlaten.

14.6 Na een hoogwaterperiode is RMO verplicht zo snel mogelijk het achtergebleven vuil te verwijderen. De verwijdering van het vuil in de tuinen en inritten van de marina’s is de verantwoordelijkheid van de betrokken eigenaren. Daarbij moeten de wettelijke bepalingen in acht genomen worden aangaande het verwijderen van vuil na overstromingen.

15. In geval van nood

15.1 Iedere bewoner en gebruiker van het park is onderworpen aan de Nederlandse wetgeving. Dit geldt in het bijzonder voor de aansprakelijkheid voor schade aan eigendom van een ander.

15.2 RMO is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade of diefstal van eigendom van bewoners van villa’s en marina’s, hun gasten en bezoekers.

15.3 RMO is niet verantwoordelijk voor schade aan villa’s, marina’s en erfdienstbaarheden, als gevolg van weersomstandigheden en rampen, zolang zij de verplichtingen ten aanzien van onderhoud en bescherming van de infrastructuur van het park verantwoord nagekomen is.

15.4 Hulp van een arts kan via de receptie (0475-588 686) ingeroepen worden. Indien de receptie gesloten is, kan iedereen gebruik maken van het spoednummer van RMO (06-23713993).

15.5 In geval van nood kan de ambulance, de brandweer of politie met (0)112 bereikt worden. Als adres moet u Oolderhuuske 1, te Roermond opgeven, gevolgd door het nummer van de villa of marina.

15.6 Bij ongebruikelijke gebeurtenissen, overlast of het waarnemen van criminele activiteiten moet u direct de leiding van het park (0475-588 686) of de nachtwacht (06-23713993) informeren.

Roermond, 11-07-2017